Yabancı Yatırımlar Hukuku

Yabancı Yatırımlar Hukuku - Antalya Avukat

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin ilk düzenlemeler, 18 Ocak 1954 tarihli 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile hayata geçmiştir. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile uluslararası uygulama ve teamüller ışığında daha kapsamlı ve yenilikçi bir düzenleme olan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girerek Türkiye’nin güncel Yabancı Yatırım Politikasının temelini oluşturmuştur. Söz konusu Kanun, emredici, zorlayıcı veya kısıtlayıcı hükümlerden oldukça kaçınmış olup daha çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir rehber lafzına sahiptir. Kanunun 3. maddesinin a bendinde, aksi yönde bir üst norm bulunmadığı takdirde yabancı yatırımların serbest olduğu ve hak ile yükümlülükler açısından yabancı yatırımcıların yerli olanlarla aynı muamelelere tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, yatırım serbestisi ile yabancılara milli muamele uygulanması ilkelerinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Yabancı sermayenin Türkiye’de değerlendirilmesine ilişkin Proje Yönetimleri başta Kanunlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Ekonomi Kurulları ve diğer kurumların sıkça yenilenen ikincil düzenlemelerinden doğrudan etkilenebilmektedir. Gerçekçi, sağlıklı ve mevzuattaki usul ve esaslara uygun bir Proje Yönetiminden söz edilebilmesi için mutlaka hukuki ve finansal durum tespiti yapılması ve bu aşamadaki sorunların giderilmesi, projenin açıklayıcı bir yol haritasının çıkarılması ve mümkün oldukça bu programa sadık kalınması, Proje Yönetimi süresince gerekli tüm belge ve verilerin zamanında ve usulüne uygun şekilde temin edilmesi gerekmektedir.

Antalya avukatlarından Barış Erkan Çelebi, yatırım projelerinde yasal ve mali tahkikat, yabancıların Türkiye sınırları içerisinde şirket kuruluşları, şube veya irtibat bürosu açılışları veya doğrudan yatırımda bulunmaları için gerekli izin, ruhsat, lisans, tasdik, apostil gibi belge ve şerhlerin alınması, projelerin ifasında konunun uzmanlarıyla, ticari muamelelerin karşı tarafıyla, kamu kurumları ve özel finans kuruluşlarıyla ve gerekli görüldüğünde istihdam edilecek personel ile görüşmelerde bizzat hazır bulunma veya bu görüşmelere teknolojik olanaklar dahilinde uzaktan katılma konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Serbest Bölgeler

Serbest Bölgeler, bir ülke sınırları içerisinde geçerli olan, çoğunlukla ticari ve ekonomik alanlarda yürürlükte olan hukuki ve idari düzenlemeler ile uygulamaların kısmen ya da tamamen askıya alındığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha yüksek ve geniş teşvik olanaklarının bulunduğu ve coğrafi olarak sınırları belirlenen alanlar olarak tanımlanmaktadır. Serbest Bölgeler çoğunlukla, yabancı yatırımları teşvik etmek, ihracata yönelik üretimi arttırmak ve uluslararası ticarete katılımı yükseltmek amacıyla kurulmaktadır. Bu bölgelerde ülke geneli uygulamaya nazaran sermaye ve teknoloji giriş olanaklarının daha fazla tutulması, düşük maliyetli ham madde tedariki, transit yurt dışı satışları, istihdam olanakları yaratılması gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.

Birleşme&Devralmada Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ticaret Hukukunda Birleşme ve Devralma kavramı, bir şirketin başka bir şirketi satın alarak faaliyetlerine devam etmesi ya da birden fazla şirketin tek çatı altında bir araya gelerek içlerinden birinin amacını devam ettirmeleri veya yeni kararlaştıran bir amaç doğrultusunda faaliyete geçmeleri olarak tanımlanmaktadır.

Birleşme ve devralmalarda mevzuat, içtihatlar ve ticari teamüller uyarınca ve bunlara ek olarak sektörel şartlar ile bölgesel ve uluslararası ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak, alanında tecrübeli avukatlardan hukuki danışmanlık alınmalıdır.

Antalya avukatlarından Barış Erkan Çelebi Ticaret Hukuku ve Yabancı Yatırımlar konusunda, Birleşme ve Devralma öncesi tahkikatların(due diligence) yapılması, hazırlık aşamasında ilgililer ile müzakere edilmesi, projelerin sunulması ve sözleşme görüşmelerinde bulunulması, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların onayı ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi, gerek görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları yapılandırması, Birleşme ve Devralma sonrasında imzalanacak veya daha öncesinde akdedilen sözleşmelerin yürütmesinin sağlanması gibi işlemlerde hizmet vermektedir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu, uluslararası satış sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, imzalanması, değiştirilmesi ve uygulanması için yasal hizmetler sunmaktadır.