Sigorta & Reinsürans Hukuku

Sigorta & Reinsürans Hukuku

SİGORTA VE REİNSÜRANS HUKUKU

Sigorta sözleşmesi sigorta ettirenle sigortacı arasında akdedilen, sigorta ettirenin prim ödeme, sigortacının ise himaye sağlama borcu altına girdiği bir sözleşmedir.

ZARAR – MEBLAĞ SİGORTASI AYRIMI

1) ZARAR SİGORTALARI

Fertlerin maruz kaldıkları rizikoların gerçekleşmesi ile uğrayacakları zararların somut olarak karşılandığı sigortalara zarar sigortalı denir. Zarar sigortalarında sigortacı, sigortalının malvarlığında meydana gelen zararı üstlenir.

Zarar sigortalarında zenginleşme yasağı prensibi uygulanır. Başka bir deyişle, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini zenginleşme aracı olarak kullanamaz.

Zarar sigortaları aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır.

Aktif Sigortası: Malvarlığındaki aktiflerin azalması sonucu uğranılan zararın sigortacı tarafından ödenmesidir. Sigortalan şey malın kendisi değil, sigorta ettirenin mal üzerindeki menfaatidir. Örneğin, sigorta ettirenin Antalya’daki evine hırsız girdiğinde, evdeki eşyaların zarar görmesi söz konusu değil, evdeki eşyaların çalınarak sigorta ettirenin bu eşyalar üzerindeki menfaatinin zarar görmesi söz konusudur.

Dolayısıyla, sigorta ettirenin eşyalar üzerindeki menfaatini teminat altına alan aktif sigortası sayesinde sigorta tazminatı bu mümkündür.

Pasif Sigortası: Malvarlığındaki pasiflerin ortaya çıkması veya mevcut pasifin artması suretiyle uğranılan zararın sigortacı tarafından karşılanmasıdır. Örneğin arabada meydana gelecek zararı sigorta altına alan kaskolar pasif sigortalarıdır.

2) MEBLAĞ SİGORTASI

Meblağ sigortası sadece hayat sigortalarında söz konusu olabilir. Burada sigorta ettirenin bir zararı ve onun tazmini değil, sigorta ettirenin veya onun tayin edeceği bir şahsın hayatında gerçekleşen bazı rizikolar sebebiyle miktarı sigorta sözleşmesinde gösterilen meblağın sigorta ettirene veya onun belirlediği üçüncü bir şahsa ödenmesi söz konusudur. Meblağ sigortalarında zenginleşme yasağı yoktur.

Emeklilik, Sağlık Sigortası, Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Özel Sigorta, Can Sigortası, Yeni Değer Sigortası, Hayat Sigortası, Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Diğer Sigortalar

Bir sigorta şirketi hayat sigortaları ile hayat dışı sigorta alanlarından yalnızca biri içerisinde faaliyet gösterebilmektedir. Hayat sigortaları; sigortalının ölmesi halinde yakınlarının; sigortalının yaralanması halinde ise sigortalının olağan yaşam şartlarını muhafaza etme yükümlülüğünü içeren poliçeler içermektedir. Hayat sigortasında primler genellikle sigortalının yaşına, mesleğine ve cinsiyetine göre belirlenmektedir.

En yaygın alt türleri ölüm hali sigortası ile sağlık sigortasıdır. Ölüm hali sigortasında sigorta şirketi; sigortalanan kişinin vefatı halinde mirasçılarına veya sigorta sözleşmesinde spesifik olarak belirttiği şahıslara yüklü bir tazminat ödemesi yapma taahhüdü altına girer. Sağlık sigortasında ise sigortalanan kişi sözleşme süresince veya ömür boyu karşılaştığı hastalık risklerine karşı gerekli olabilecek tedavi sürecinde kendisini maddi olarak güvence altına almaktadır. Burada prim tutarları yine sigortalının fiziksel durumu, mesleğinin taşıdığı riskler ve kişisel özellikler gibi koşullara bağlıyken aynı zamanda ayakta tedavi veya yatarak tedavi gibi sigorta sözleşmesi ile sınırlandırılabilecek unsurlara bağlı olarak da değişmektedir.

Hayat dışı sigortalar veya diğer adıyla elementer sigortalar ise; kişinin hayatı ile ilgili olmayan ve çoğu zaman belirli risklerin meydana gelmesi halinde malvarlığında oluşacak zararlara karşı öngörülen teminatlardır. Bu tür sigortalar deprem, yangın, kaza veya hırsızlık gibi istenmeyen spesifik olaylara ilişkin yapılabileceği gibi; trafik, nakliyat veya tarım sigortası gibi doğrudan hayatın veya herhangi bir faaliyetin işleyişini kapsayıcı genişlikte de yapılabilmektedir. Bu tip sigortalar konularının dar olması ve genellikle mala ilişkin zararların giderilmesi üzere teminat içermesi sebebiyle suistimale oldukça açıktır. Bu sebeple sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, imzalanması ve yürürlüğü aşamasında teknik ve hukuki destek alınmasında büyük ölçüde fayda vardır.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu, uluslararası satış sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, imzalanması, değiştirilmesi ve uygulanması için yasal hizmetler sunmaktadır.