İcra ve İflas Hukuku

Enforcement and Bankruptcy Law

İcra Takibi Nedir?

Bir borcun ifa edilememesi halinde alacak hakkının, devletin güç ve imkanlarına dayanılarak İcra Müdürlüğü aracılığı ile talep konusu edilmesine İcra Takibi denilmektedir. İcra takipleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamsız icra takibi, para ve teminat alacaklarının tahsili için her hangi bir mahkeme kararına veya ilam niteliğinde belgeye dayanmaksızın başlatılan takip türüdür. İlamlı icra ise bir mahkeme kararına veya ilam niteliğinde bir belgeye dayanılarak başlatılan takip türüdür. İcra İflas Kanunu madde 34 uyarınca ilamlar, herhangi bir icra müdürlüğü aracılığı ile takibe konulabilmektedir. Örneğin, Antalya’da ikamet eden bir borçluya, yerleşim yeri haricindeki bir bölgeden ilamlı icra takibi yapılsa bile, borçlunun Antalya İcra Müdürlüğünün yetkili olduğuna dair itirazda bulunma hakkı olmayacaktır.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra İflas Kanunun ilgili hükümleri uyarınca özel hukuk ilişkilerinden doğan ticari ya da adi tüm para ve teminat alacakları için mahkeme kararı veya dengi bir belge olmaksızın icra takibi yapılabilmekte ve bu takip içerisinde genel haciz yoluna başvurulabilmektedir. Genel haciz yolunda, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borcun ödenmesi veya bu süre içerisinde icra dosyasına itirazda bulunulması gerekmektedir. İtiraz sebepleri yetkiye, imzaya ve borca itiraz olmak üzere üç şekilde yapılabilmekte olup, borçlu bu itirazların bir tanesini seçebileceği gibi birkaç tanesini de itiraz dilekçesinde ileri sürebilir.

Alacağın kambiyo senedine bağlı olması halinde ise alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunu seçebilmektedir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme ve mal beyanında bulunma süresi, genel haciz yoluna göre daha uzun tutulmuş ve 10 gün olarak hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu haciz yolunda borçlu, borca ve imzaya itirazı ilgili icra dairesine değil, o icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesine yapabilmektedir. Bu işlem ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde yapılmaz ise itiraz hakkı düşecektir.

Antalya avukatlarından Barış Erkan Çelebi alacakların takip ve tahsili, itiraz, şikayet, taahhüt, menfi tespit veya istirdat davalarının takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarına cevap verilmesi gibi işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Alacağın teminata bağlandığı hallerde icra takibi, bu teminatın bozdurularak borcun tahsil edilmesi amacıyla da yapılabilmektedir. İcra Hukuku ve Özel Hukukta en yaygın teminat türü olan İpotek, mevcut veya ileride doğması kesin ya da muhtemel olan bir alacağı teminat altına alan bir taşınmaz rehini türüdür. İpotek akit tablosunda kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarı bulunmadığı takdirde, alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip prosedürüne başvurabilmektedir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, alacak bir taşınmazın karşılığında teminat altına alındığından, alacaklı ilk olarak bu teminatı paraya çevirmek zorundadır. Alacağın bedeli, üzerinde ipotek bulunan taşınmazın satış bedeli ile tahsil edileceğinden, bu takip türünde başka bir haciz aşaması bulunmamaktadır.

Antalya avukatlarından Barış Erkan Çelebi, mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin, sadece Antalya ili sınırları içerisinde değil, tüm mahkeme veya yargı organlarından edinilen ilamları takibe koyma, gerektiğinde muhabere, talimat ve UYAP yoluyla ülke genelindeki diğer icra müdürlükleriyle de iletişim halinde olma ve prosedür devam ederken müvekkilleri bilgilendirme hizmetleri sunmaktadır.

 

İflas Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklılar veya borçlu doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflasını talep edebileceği gibi, alacaklılar tarafından borçluya iflas takibi yapılarak da iflas prosedürü başlatılabilmektedir. Takipli iflas halinde ilgili İcra Müdürlüğü, borçlu adına ödeme emri düzenleyerek tebliğe çıkarır. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçlu tarafından ödeme yapılmaz veya itiraz edilmezse, alacaklı Ticaret Mahkemesine başvurarak borçlunun iflasını talep edebilecektir. İflas kararının verilmesiyle borçlu hakkında iflas açılır ve Mahkemenin yargı çevresindeki İflas Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Bu aşamadan sonra iflas masası kurularak borçlu müflisin alacaklarının tahsil işlemleri başlatılır.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu, uluslararası satış sözleşmelerinin hazırlanması, gözden geçirilmesi, imzalanması, değiştirilmesi ve uygulanması için yasal hizmetler sunmaktadır.