Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza muhakamesi bir suç işlendiği şüphesi ile başlar ve şüphenin giderilmesi ile sona erer. Herhangi bir şekilde kanunun suç saydığı bir fiilin gerçekleştiği yönünde somut emareler varsa şüphe oluşur. Ceza muhakemesinin amacı şüphenin giderilmesidir ki bu da şüphenin doğru olması veya yanlış olmasının kanıtlanması ile olur.

Ceza muhakemesi şekli gerçeklikten ziyade maddi gerçekliği önemser. Başka bir deyişle, hukuk hakimi çoğunlukla tarafların talepleri ve ileri sürülen deliller ile bağlıyken, ceza hakimi olguların tam olarak ne olduğunun açıklığa kavuşturulması ile görevlidir ve bu bağlamda için re’sen delil toplanmasını isteyebilir.

Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeklik ise de hakimin maddi gerçekliği araştırma yetkisinin sınırları vardır. Hakim, maddi gerçekliği araştırmayı bazı temel ilkeler ve anayasaya bağlı olarak yapmak zorundadır. Örneğin bir şüpheliden itiraf almak için işkenceye başvurulamaz. Fransız ihtilalinden önce sanığın bedeni maddi gerçekliğe varmak için bir araç olarak kabul edilirken ve işkence meşruyken, günümüzde sanık da tıpkı iddia makamı gibi bir süjedir ve yasal ve anayasal haklara sahiptir.

Şüphenin giderilmesi önce soruşturma, sonra kavuşturma ile mümkündür. Kavuşturma ise hüküm ile biter. Hükme karşı yargı yoluna gidilmesinin süresinin dolması veya yargı yolunun kesin hükmüyle muhakeme sona erer. Akabindeki aşamalar ceza muhakemesini değil, ceza infaz hukukunu ilgilendirir.

Soruşturma süreci, suç şüphesinin ortaya çıkması ile başlar ve iddianamenin kabulu ile sona erer. Soruşturmanın temel amacı suç şüphesinin yargılamayı gerektirecek yoğunlukta olup olmadığını tespit etmektir. Bu anlamda ortada yeterli delil olup olmadığına ve yeterli delil varsa bile bu fiillerin ceza kanununca suç kabul edilip edilmediğine bakılır. Soruşturmayı cumhuriyet savcısı yönetir. Soruşturma sonunda ya soruşturmaya yer olmadığı kararı verilir (yeterli delil olmaması ya da ulaşılamaması, şüphelinin ölümü, dava zamanaşımının dolması, isnat edilen fiilin suç oluşturmaması gibi nedenlerden bu karara gerekçe teşkil edebilir) ya da dava açmaya yeterli şüphe olduğu ve isnat edilen fiilin suç oluşturduğu kararını verilir ve bu durumda cumhuriyet savcısı iddianame düzenlemek zorundadır. Aksi takdirde cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

İddianamenin kabulü ile başlayıp verilen hükmün kanun yolu incelemesinden geçerek veya geçmeyerek kesinleşmesine kadarki süreç kavuşturmadır.  Soruşturma süreci kural olarak yazılıdır ve temel yetkili cumhuriyet savcısıdır. Kovuşturma aşaması ise kural olarak sözlüdür ve temel yetkili ilgili mahkemedir.

Dolandırıcılık suçu uygulamada sık görülen suçlardan biridir. Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu, dolandırıcılığa karşı suç duyurusunda bulunmak, soruşturma ve ceza davası sürecini takip etmek ve dolandırıcılık suçunun yarattığı zararın tazmini için tazminat davası açmak vasıtasıyla dolandırıcılık mağdurlarına hukuki danışmanlık vermektedir. Dolandırıcılık suçu hakkında detaylı bilgi için bakınız: Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu