Archives

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde INCOTERMS Uluslararası ticari anlaşmalarda sözleşmenin doğru hazırlanması ticari hukukunda esaslı noktalardandır. Uluslararası ticari sözleşmelerde kararlaştırılan yükümlülüklerin hazırlanması yorumlanması, uygulanan kanunlara göre farklılık gösterebilmektedir.Bu nedenle Milletlerarası Ticaret Odası, belirli teslim ve ödeme şekillerini ifade eden ve sözleşmelere entegre edilebilen bir grup kavramı ticari hayata sunmuştur. Uluslararası alanda INCOTERMS

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Birleşme ve Devralma Ticaret şirketlerinin birleşmesi, ekonomik yönüyle malvarlıklarının veya işletmelerin birleşmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu da bir ticaret şirketinin malvarlığını mevcut olan diğer bir ticaret şirketine devretmesi (acquisition) şeklinde ya da iki ticaret şirketinin malvarlıklarını yeni kuracakları bir ticaret şirketine devretmeleri (merger) tarzında olabilir. Her iki birleşme halinde de sona

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku Günümüzde deniz ticareti yüksek hacim ve ağırlığa sahip olan malların; kara yolu, hava yolu ve hatta lojistik sebeplerden ötürü demir yoluna nazaran daha geniş bir coğrafyada dolaşıma girebilmesine hizmet etmektedir. Yaygınlaşan deniz ticareti taşımaları; deniz ticaretinin koşulları, rizikoları ve uyuşmazlık çözüm yollarını açıklayan bir takım

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Sözleşmeler Gayrimenkul satış sözleşmesi; bir taşınmazın mülkiyet hakkının devrine izin veren ve resmi şekilde hazırlanarak tapu memuru önünde imzalanan yazılı sözleşmedir. Bu sözleşmeler uygulamada tescil işlemi ile iç içe geçmiş olduğundan mülkiyeti devir işleminden ayrı olarak bir borçlandırıcı muamele şeklinde düzenlenememektedir. Bu

Sigorta & Reinsürans Hukuku

Sigorta & Reinsürans Hukuku

SİGORTA VE REİNSÜRANS HUKUKU Sigorta sözleşmesi sigorta ettirenle sigortacı arasında akdedilen, sigorta ettirenin prim ödeme, sigortacının ise himaye sağlama borcu altına girdiği bir sözleşmedir. ZARAR – MEBLAĞ SİGORTASI AYRIMI 1) ZARAR SİGORTALARI Fertlerin maruz kaldıkları rizikoların gerçekleşmesi ile uğrayacakları zararların somut olarak karşılandığı sigortalara zarar sigortalı denir. Zarar sigortalarında sigortacı,

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza muhakamesi bir suç işlendiği şüphesi ile başlar ve şüphenin giderilmesi ile sona erer. Herhangi bir şekilde kanunun suç saydığı bir fiilin gerçekleştiği yönünde somut emareler varsa şüphe oluşur. Ceza muhakemesinin amacı şüphenin giderilmesidir ki bu da şüphenin doğru olması veya yanlış olmasının kanıtlanması ile olur. Ceza muhakemesi

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Yabancı, Türkiye’de bulunup Türkiye devleti vatandaşı olmayan kişidir. Yabancılar hukuku ise bir ülkedeki yabancıların sırf yabancı oldukları için tabii oldukları kurallar bütününü ifade etmektedir. Bu kurallar genel olarak özel hukuk alanına müdahale eder. Örneğin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, yabancı birey ile işveren arasında iş akdi yapılıp yapılamayacağını

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmeler, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil eden kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin hazırlanması aşamasında azami özen ve dikkat gösterilmelidir. Sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun tohumları, sözleşmenin henüz hazırlık aşamasında dikkatlerden kaçan veya gerekli özen gösterilmediği için üzerinde gereği

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku HEKİMLERİN MESLEKİ SORUMLULUĞU Sağlık Hukuku, hekimlerin hastanelere, polikliniklere, meslektaş ve diğer sağlık personeline veya bağlı oldukları diğer kurum ve kuruluşlara ve en geniş kapsamda hastaya karşı olan sorumluluğu üzerine normlar geliştirmiştir. Hastalara karşı en önemli yükümlülüklerden biri ise aydınlatılmış onam ile ilgili düzenleme ve teamüllerdir. Aydınlatılmış onam kavramı,

Enforcement and Bankruptcy Law

İcra ve İflas Hukuku

İcra Takibi Nedir? Bir borcun ifa edilememesi halinde alacak hakkının, devletin güç ve imkanlarına dayanılarak İcra Müdürlüğü aracılığı ile talep konusu edilmesine İcra Takibi denilmektedir. İcra takipleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamsız icra takibi, para ve teminat alacaklarının tahsili için her hangi bir mahkeme kararına veya ilam