Haberler

Kira Sözleşmesinde Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira Sözleşmesinde Kiracının Hakları Kira Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir? Kira sözleşmelerinde diğer sözleşmelerde olduğu gibi iki taraf olup, taraflardan biri kiraya verenken diğeri kiracıdır. Kiraya veren kimse kiralanan malı bir bedele

Vekalet Verilmesi, Genel Vekalet ve Vekaletin Sona Ermesi

Avukatlara Vekalet Verilmesi, Genel Vekalet ve Özel Dava Vekaletleri ve Vekaletin Sona Ermesi Genel Vekaletname Vekaletnameler özel bir işin yapılmasına yönelik verilebileceği gibi genel vekaletname şeklinde de çıkarılıp verilebilirler. Genel

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin delil değeri her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. Özellikle boşanma davaları açısından Whatsapp üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların

Aile içi şiddet nedir? Etkileri ve Karşı Tedbirleri nelerdir?

Aile İçi Şiddete Karşı Türk Hukukunda Koruma Mekanizmaları Aile içi şiddet nedir? Aile içi şiddet karşımıza cinsel, ekonomik, psikolojik ya da fiziksel şiddet olarak çıkabilmektedir. Aile dışında gerçekleşen şiddetten toplumun

Ayıplı Mal Nedir? Türk Hukukunda Ayıbın Sonuçları Nelerdir?

Türk Hukukunda Ayıplı Mal Nedir? Tüketici kimdir? Tüketici işlemi nedir? Türk hukukunda tüketici, ticari ya da mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek kişiler kişilerdir. Tüketicilerin mal piyasası içerisinde ticari ve mesleki

Vekalet Sözleşmesi Nedir?

Vekalet Sözleşmesi Vekalet sözleşmesi nedir? Vekalet sözleşmesi Türk borçlar kanununda düzenlenmiş olup, vekalet ilişkilerine ayrılan bölümde düzenleme altına alınmıştır. Kanunun vekalet ilişkilerine ayrılan söz konusu bölümü üçlü bir ayırıma tabidir,

İbra nedir? İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Türk Hukukunda İbra İbra nedir? İbra, borçlunun borcunun alacaklı tarafından sona erdirilmesidir. İbrayla birlikte borçlu yerine getirmesi gereken borçtan kurtulmaktadır. İbra borçlunun borcunu ortadan kaldırmanın yanında alacaklı kişinin sahip olduğu

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptal Davaları ve Tapu Tescil Davaları Tapu sicilinde yapılan kayıtların hukuki gerçeği yansıtmadığına durumlarda tapu iptali ve tescil davaları söz konusu olacaktır. Konularına göre; muvazaa, satış vaadi, inanç sözleşmesi,

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı 6102 sayılı TTK’da, sorumluluk sigortaları özel olarak düzenlenmiş, söz konusu bölümde sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümler(TTK m. 1473-1482) ile zorunlu sorumluluk sigortalarıyla ilgili

Bekçilerin Görev ve Yetkileri

BEKÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ: 7245 Sayılı “Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu” İle Getirilen Düzenlemenin Anayasa Çerçevesinde Değerlendirilmesi Bekçilerin polis ve jandarma gibi, kişileri durdurup kimlik sorma yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri

Boşanma Davası ve Boşanma Sebepleri Boşanma, eşler hayattayken birinin açacağı bir dava ile kanunda öngörülen sebeplere dayanmak suretiyle evlilik birliğine hâkim tarafından son verilmesidir. Boşanma davasını kural olarak eşler açmakla

Anglo Amerikan Hukukunda Cezalandırıcı Tazminat

Anglo Amerikan Hukukunda Cezalandırıcı Tazminat Kıta Avrupası hukukundaki tazminat mantığının temeli denkleştirme ve meydana gelen zararla oranlılık ilkeleri üzerine oturmaktadır. Anglo Amerikan hukukunda süregelen tazminat uygulamasının ise çok daha farklı

Geçerli bir senet nasıl hazırlanır?

Senedin Geçerlilik Şartları Senet nedir ve geçerli bir senet nasıl hazırlanır? Uygulamada “senet” olarak bilinen, hukuken “bono” olarak adlandırılan belgeler kıymetli evrak niteliğindedir. Senet, hukuki tabiriyle bono, kırtasiyeden alınan ve

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu Türk hukukunda hasta-doktor ilişkisinde doktorun sorumluluğu hukuki ve cezai olarak ikiye ayrılmaktadır. Hukuki sorumluluk, hastanın müdahale sonucunda uğradığı maddi veya manevi zarar için doktorun tazminat sorumluluğunu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu Türk Hukukunda dolandırıcılık suçu, “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre dolandırıcılığın

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu Deniz hukukunda taşıyan, taşıdığı yükte meydana gelen ziya, hasar ve gecikmeden dolayı yasal olarak sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nun deniz ticaret hukuku hükümleri, taşıyanın hukuki sorumluluğuna, sorumluluğun

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

INCOTERMS 2020 DUYURULDU   INCOTERMS, İngilizce uluslararası ticari hükümler (“international commercial terms”) ibaresinin kısaltılışı olup, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanmış ve telif hakları alınmıştır. INCOTERMS uluslararası ticarette, deniz ticareti

Türk Hukukunda Taşınmaz Alım-Satımı ve Taşınmaz İpoteği

TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZ ALIM-SATIMI VE TAŞINMAZ İPOTEĞİ Türk hukukunda bir taşınmazın satılarak devredilmesi için aran şartlar, taşınmazın tapuda tescil edilmesi ve bu tescil için geçerli bir hukuki sebeptir. Tescil, tasarruf

Türkiye'ye Yabancı Yatırımlarda Yeni Gelişmeler

TÜRKİYE’YE VE ANTALYA’YA YABANCI YATIRIMLARDA YENİ GELİŞMELER Türkiye, yıllık 391 Milyar Doları aşan dış ticaret hacmiyle dünyanın hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. Türkiye’nin önde gelen ticari ortağı yıllık 23.3 Milyar Dolar